Algemene voorwaarden

Laatste update op 2 april 2024

Definities

De begrippen met hoofdletters in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:

Cultuurkaartje: Cultuurkaartje is aanbieder van online kaartverkoop voor culturele organisaties. Cultuurkaartje.nl is een product van 404WEB.

Aanbieder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via Cultuurkaartje entreebewijzen verkoopt voor een cultureel evenement.

Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website cultuurkaartje.nl entreebewijzen koopt voor een cultureel evenement.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen de aanbieder en de koper.

Boeking: Het tot stand brengen van een overeenkomst, waarbij de koper een overeenkomst aangaat met de aanbieder van een Evenement.

Cultureel evenement: Een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (thema)dag of week waarvoor entreebewijzen zijn uitgegeven door de aanbieder.

Entreebewijs: Het toegangsbewijs welke toegang geeft tot het daarop vermelde evenement.

1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Boeking van entreebewijzen via de website cultuurkaartje.nl.
 • 1.2 Cultuurkaartje behoudt zich te allen tijden het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 • 1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • 1.4 Op de Overeenkomst kunnen tevens de algemene voorwaarden van de Aanbieder alsmede huisregels en/of gedragsregels van toepassing zijn, die in het betreffende geval te raadplegen zijn op de website van de Aanbieder en/of het Evenement.

2. Totstandkoming Overeenkomst

 • 2.1 Cultuurkaartje is een ticketservice dat namens de Aanbieder betalingen verwerkt voor culturele evenementen: van de Koper naar de Aanbieder. Cultuurkaartje maakt geen deel uit van de Overeenkomst tussen Koper en Aanbieder.
 • 2.2 Nadat de betaling van de Koper succesvol is verwerkt, worden de entreebewijzen automatisch vanuit Cultuurkaartje gestuurd. Deze verzending vindt plaats namens de Aanbieder.
 • 2.3 De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking plaatst via de website cultuurkaartje.nl.
 • 2.4 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen en/of deze te annuleren.

3. Entreebewijzen

 • 3.1 De Koper kan via Cultuurkaartje een of meerdere entreebewijzen aanschaffen voor culturele evenementen die op de website cultuurkaartje.nl worden aangeboden. De door Cultuurkaartje geleverde entreebewijzen blijven eigendom van de Aanbieder en worden door Cultuurkaartje slechts aan de Koper ter beschikking gesteld.
 • 3.2 Zonder geldig entreebewijs kan geen toegang worden gegarandeerd tot het evenement.
 • 3.3 Entreebewijzen zijn eenmalig geldig en de toegang tot het Evenement zal worden verleend aan degene die het entreebewijs als eerste presenteert aan de controleur van het Evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper het entreebewijs onder zich te houden en te voorkomen dat derden hier ongevraagd gebruik van kunnen maken.
 • 3.4 Aangezien Cultuurkaartje namens de Aanbieder de entreebewijzen verstrekt, wordt het Entreebeleid bepaald door de Aanbieder. Raadpleeg daarom ook de algemene voorwaarden van de Aanbieder. Het is de Koper in ieder geval niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cultuurkaartje en/of de Aanbieder:
  • entreebewijzen te verkopen aan derden dan wel op enigerlei andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
  • entreebewijzen in commerciële uitingen –op welke wijze dan ook– aan te bieden dan wel op andere commerciële wijze te verwijzen naar de entreebewijzen.
 • 3.5 Indien de Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van de Aanbieder en/of de huisregels/gedragsregels die van toepassing zijn op het Evenement, kan de Aanbieder ertoe besluiten om de entreebewijzen ongeldig te verklaren. De houder van die entreebewijzen zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op enige vorm van schadevergoeding of restitutie.
 • 3.6 Cultuurkaartje en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken entreebewijzen per Koper. Boekingen die dit maximum overschrijden, kunnen zonder voorafgaand bericht worden aangepast dan wel ongedaan gemaakt worden.
 • 3.7 De entreebewijzen worden automatisch verstuurd zodra de Boeking is afgerond en onder de voorwaarde dat de koopprijs is voldaan. Entreebewijzen zullen uitsluitend per e-mail aan de Koper worden toegezonden. Na afronding van de bestelling ontvangt de Koper een e-mailbevestiging. Entreebewijzen kunnen digitaal of uitgeprint worden meegenomen naar het Evenement.
 • 3.8 Zodra de bestelde entreebewijzen zijn ontvangen, dient de Koper deze te controleren op juistheid. Wanneer een of meerdere gegevens onjuist zijn, dient de Koper direct contact op te nemen met Cultuurkaartje, via e-mail: tickets@Cultuurkaartje.nl
 • 3.9 Het is niet mogelijk entreebewijzen via Cultuurkaartje te retourneren of om te ruilen. Als er sprake is van een bijzondere situatie, dan dient de Koper dit voor te leggen aan de Aanbieder. De Aanbieder bepaalt het restitutiebeleid. Indien de Aanbieder besluit tot terugbetaling, dan zal de Aanbieder Cultuurkaartje hiertoe een opdracht geven.

4. Gegevensverwerking

 • 4.1 De Koper geeft Cultuurkaartje toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan de Aanbieder die nodig zijn om uitvoering te geven aan de Boeking en de Overeenkomst tot stand te laten komen. Indien de Koper bij het tot stand brengen van de Overeenkomst daarvoor toestemming heeft gegeven, worden zijn gegevens gebruikt om hem te informeren omtrent vergelijkbare acties via Cultuurkaartje.
 • 4.2 De Koper erkent op de hoogte zijn van de inzameling en verstrekking van de in art. 4.1 genoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. Het Privacy Statement van Cultuurkaartje is van toepassing.
 • 4.3 De gegevens van de koper worden overgedragen aan de aanbieder en door cultuurkaartje niet langer bewaard dan nodig voor het uitvoeren van de boeking en wettelijke verplichtingen.
 • 4.4 Voor alle vragen omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens kan de Koper zich wenden tot Cultuurkaartje. Dit kan per e-mail: tickets@cultuurkaartje.nl

5. Aansprakelijkheid

 • 5.1 Cultuurkaartje kan niet worden aangemerkt als organisator van het Evenement en is daar niet verantwoordelijk voor. Cultuurkaartje verleent derhalve geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken rondom het Evenement.
 • 5.2 Annuleringen of wijzigingen van data en/of aanvangstijden omtrent het Evenement worden door de Aanbieder aan de Koper doorgegeven en is geen verantwoordelijkheid van Cultuurkaartje.
 • 5.3 Cultuurkaartje reserveert het bedrag van de Koper tot het Evenement heeft plaatsgevonden, tenzij anders afgesproken. In het geval van annulering van een Evenement, is het de verantwoordelijkheid van de Aanbieder om de Entreebewijzen terug te betalen.
 • 5.4 De Aanbieder bepaalt het restitutiebeleid. Cultuurkaartje.nl is niet bevoegd om Entreebewijzen om te ruilen of terugbetalingen uit te voeren. Wanneer de Aanbieder Cultuurkaartje verzoekt om over te gaan tot restitutie, worden terugbetalingen rechtstreeks via Cultuurkaartje.nl uitgevoerd, in welk geval Cultuurkaartje wederom slechts handelt als tussenpersoon namens de Aanbieder.
 • 5.5 Cultuurkaartje is niet aansprakelijk voor schade van de Koper, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (het bezoeken van) het Evenement. Cultuurkaartje is tevens niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de entreebewijzen door de Koper of door welke oorzaak dan ook.
 • 5.6 Indien en voor zover Cultuurkaartje ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper of Aanbieder, kan de Koper of Aanbieder daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
 • 5.7 De op de website cultuurkaartje.nl getoonde informatie wordt met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de website wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 • 5.8 Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van Cultuurkaartje zijn opgenomen ten behoeve van de bezoeker van de site. Hoewel Cultuurkaartje uiterst selectief is met betrekking tot informatie van derden die op cultuurkaartje.nl wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Voor het publiceren van afbeeldingen door de Aanbieder geldt dat de Aanbieder verantwoordelijk is voor het regelen van de rechten. Cultuurkaartje kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Klachten en geschillen

 • 6.1 Voor alle klachten, vragen, opmerkingen en/of nadere informatie omtrent het Evenement dient de Koper contact op te nemen met de Aanbieder.
 • 6.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing alsmede de voorwaarden van 404WEB.
 • 6.3 Indien zich een geschil voordoet die betrekking heeft op Cultuurkaartje, dan moet de Koper zich wenden tot de Aanbieder om tot een oplossing van het geschil te komen.
 • 6.4 Wanneer het geschil niet tot een oplossing als bedoeld in art. 6.3 heeft geleid, wordt deze bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 404WEB.

Cultuurkaartje.nl is een product van 404WEB, de algemene voorwaarden van 404WEB zijn hier te vinden.

Zoeken in de website

Gevonden: